Terms & Conditions

  • The Intellectual Property disclosure will inform users that the contents, logo and other visual media you created is your property and is protected by copyright laws.
  • A Termination clause will inform that users’ accounts on your website and mobile app or users’ access to your website and mobile (if users can’t have an account with you) can be terminated in case of abuses or at your sole discretion.
  • A Governing Law will inform users which laws govern the agreement. This should the country in which your company is headquartered or the country from which you operate your web site and mobile app.
  • A Links To Other Web Sites clause will inform users that you are not responsible for any third party web sites that you link to. This kind of clause will generally inform users that they are responsible for reading and agreeing (or disagreeing) with the Terms and Conditions or Privacy Policies of these third parties.
  • If your website or mobile apps allows users to create content and make that content public to other users, a Content section will inform users that they own the rights to the content they have created.
    The “Content” clause usually mentions that users must give you (the website or mobile app developer) a license so that you can share this content on your website/mobile app and to make it available to other users.
    Because the content created by users is public to other users, a DMCA notice clause (or Copyright Infringement ) section is helpful to inform users and copyright authors that, if any content is found to be a copyright infringement, you will respond to any DMCA take down notices received and you will take down the content.
  • A Limit What Users Can Do clause can inform users that by agreeing to use your service, they’re also agreeing to not do certain things. This can be part of a very long and thorough list in your Terms and Conditions agreements so as to encompass the most amount of negative uses.
Source: https://termsfeed.com/blog/sample-terms-and-conditions-template

Nuomotojas: Fiberta, UAB, įm. kodas: 303515407, PVM kodas: LT100009229215, adresas: Žadeikos g. 10, LT-06318 Vilnius (toliau – Pardavėjas), atstovaujama įgalioto asmens, ir asmuo/įmonė, įvardinta šioje sutartyje (toliau Klientas) sudarė šią sutartį: I. SUTARTIES OBJEKTAS 1.1 Šia Sutartimi Nuomotojas įsipareigoja duoti Nuomininkui laikinai valdyti ir už užmokestį naudotis užsakyme(-uose), kuris(-ie) yra neatskiriama šios Sutarties dalis, (Priedas Nr. 1) (toliau – Užsakymas) detalizuojamą biuro įrangą (toliau – įranga), o Nuomininkas už tai įsipareigoja Nuomotojui mokėti nuomos mokestį šioje Sutartyje nustatyta tvarka. 1.2 Nuomininkas pagal pageidavimą už papildomą mėnesinę kainą, kuri vėliau įtraukiama į bendrą nuomos kainą, turi teisę naudotis Nuomotojo siūloma programine įranga su įsigytomis licencijomis. 1.3 Visos su įranga susijusios specialiosios Sutarties sąlygos, tokios kaip įrangos identifikaciniai duomenys, nuomos terminas, nuomos mokestis ir kt. (jei įranga yra ne nauja, tai nurodoma aprašant Grade A - labai geras stovis, Grade B - vidutinis stovis, galinti turėti naudojimo žymių, Grade C - turinti matomų pažeidimų, naudojimo žymių), yra detalizuojamos Užsakymuose (Priedas Nr. 1) bei priėmimo-perdavimo aktuose (Priedas Nr. 2), kurie yra neatskiriama šios Sutarties dalis. 1.4 Nuomotojas, atsižvelgdamas į Nuomininko skolas, finansinę situaciją bei kitas aplinkybes, turi teisę nepriimti Užsakymų iš Nuomininko. II. ĮRANGOS PERDAVIMAS, ATSISKAITYMO TVARKA IR TERMINAI 2.1 Įranga Nuomininkui yra pristatoma per 30 (trisdešimt) darbo dienų po Užsakymo patvirtinimo bei sąskaitos apmokėjimo nebent sutarta kitaip. 2.2 Nuomininkas pagal pareikalavimą privalo apmokėti įrangos pristatymo išlaidas. 2.3 Teisė naudotis ir valdyti įrangą Nuomininkui pereina tik jam ar jo atstovui pasirašius įrangos priėmimo-perdavimo aktą (Priedas Nr. 2). Pasirašydamas priėmimo-perdavimo aktą Nuomininkas patvirtina, kad įrangą jis apžiūrėjo ir gavo ją be išorinių defektų: nepažeistą, nesugadintą, pilnos komplektacijos ir tinkamą naudoti pagal paskirtį. 2.4 Jei po priėmimo-perdavimo akto pasirašymo Nuomininkas pastebi, kad įranga neveikia ar yra kitų mechaninių, sisteminių, operacinių gedimų, Nuomininkas nedelsiant, tačiau ne vėliau nei per 3 darbo dienas po priėmimo-perdavimo akto pasirašymo privalo raštu informuoti Nuomotoją, nurodant įrangos gedimus. Per nurodytą terminą Nuomininkui nesikreipus į Nuomotoją, laikoma, kad įranga buvo perduota pilnai veikianti. 2.5 Įrangos atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Nuomininkui nuo įrangos perdavimo jam momento. 2.6 Nuomos mokestis skaičiuojamas mėnesiais ir kiekvienam įrenginiui nustatomas atskiruose Užsakymuose. Sutarties galiojimo metu nuomos mokestis nekeičiamas. 2.7 Nuomos mokestis pradedamas skaičiuoti nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos ir mokamas avansu už kiekvieną ateinantį mėnesį pagal Nuomotojo pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą, nebent susitariama kitaip. Nuomininkas nuomos mokestį sumoka iki einamojo mėnesio pabaigos, jeigu PVM sąskaitoje-faktūroje nenurodytas kitas apmokėjimo terminas. Einamojo mėnesio pradžia laikoma diena, kurią Nuomininkas priėmė įrangą, o pabaiga – kito mėnesio ta pati diena. III. NUOMOS LAIKOTARPIS IR ĮRANGOS GRĄŽINIMAS 3.1 Nuomos terminas kiekvienam įrenginiui yra skirtingas ir kaskart nustatomas atskiruose Užsakymuose. 3.2 Užsakymas nereikalauja atskiro šalių pasirašymo ir laikomas galiojančiu bei vykdytinu, kuomet Nuomininkas jį patvirtina elektroniniu paštu ar kitomis telekomunikacinėmis priemonėmis raštu. 3.3 Nuomininkas ne vėliau nei prieš 1 (vieną) mėnesį prieš nuomos termino pasibaigimą privalo raštu pateikti prašymą Nuomotojui su vienu iš pageidavimų: 3.3.1 Grąžinti įrangą pasibaigus nuomos terminui ir nuomos termino nebepratęsti arba; 3.3.2 Pratęsti nuomos terminą papildomam laikotarpiui ar atnaujinti jį tam pačiam terminui, arba; 3.3.3 Išsipirkti įrangą už jos likutinę vertę pagal Sutarties 4.2. Punktą. Įrangos pradinė vertė (toliau - Vertė) skaičiuojama taip - per nuomos periodą išmokama nuomos suma plius 25%. Nuomininkui nepateikus nei vieno iš viršuje nurodytų prašymų arba pateikus pavėluotai, kai Nuomininkas daugiau nei 10 (dešimt) dienų toliau naudojasi įranga, Sutartis tampa neterminuota. Tokiu atveju Nuomininkas už įrangos nuomą moka už kiekvieną mėnesį ta pačia tvarka ir kaina iki kol Sutartis bus nutraukta šioje Sutartyje nurodyta tvarka. 3.4 Sutarties galiojimo metu Nuomos terminas negali būti keičiamas, tačiau gali būti pratęstas Sutartyje nustatyta tvarka. 3.5 Jei pasibaigus Sutarties terminui Nuomininkas nusprendžia grąžinti įrangą Nuomotojui, Nuomininkas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Nuomos termino pasibaigimo dienos privalo grąžinti įrangą Nuomotojui arba Šalių suderintu laiku suteikti Pardavėjui galimybę paimti grąžinamą įrangą. 3.6 Įranga grąžinama Šalims pasirašant įrangos grąžinimo aktą (Priedas Nr. 2). Įranga privalo būti grąžinama tokios pat būklės, kokios ji buvo perduota, išskyrus natūralų nusidėvėjimą. Pretenzijas dėl grąžintos įrangos defektų Nuomotojas Nuomininkui gali pareikšti per 20 dienų nuo įrangos grąžinimo dienos. 3.7 Nuomininkas turi teisę įrangą grąžinti prieš terminą, tačiau tokiu atveju Nuomininkas vis tiek privalo sumokėti 50% nuo Užsakyme bei priėmimo-perdavimo akte nurodytų nuomos mokesčių likučio per 30 dienų nuo nuomos nutraukimo, nebent turto priėmimo perdavimo akte numatyta kitaip. 3.8 Įrangos atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Nuomotojui, pasirašius įrangos grąžinimo aktą. IV. ŠALIŲ PAREIGOS 4.1 Nuomininkas įsipareigoja: 4.1.1 Visa įranga privalo būti naudojama atidžiai ir rūpestingai pagal tiesioginę jos paskirtį, laikantis įrangos gamintojo rekomendacijų bei Nuomotojo nurodymų. Nuomininkas įsipareigoja nepabloginti įrangos būklės, išskyrus natūralų jos nusidėvėjimą; 4.1.2 Sudaryti sąlygas Nuomotojui informavus ne vėliau nei prieš 3 darbo dienas apžiūrėti įrangą ir patikrinti jos būklę; 4.1.3 Nekeisti, nemodifikuoti ir neatlikti panašių veiksmų su pradine įrangos technine konfigūracija, netvirtinti prie jos priedų, kurie pažeidžia pradinę jos būklę, taip pat nemontuoti įrangos prie nekilnojamojo arba kito turto, jei būtų pažeisti įrangos išorės komponentai ar įrangos taptų nebeįmanoma numontuoti jai nepakenkus, nebent susitarta kitaip; 4.1.4 Nenaudoti įrangos užsienio valstybėse, išskyrus atvejus, kai Nuomininkas iš anksto informavo Nuomotoją ir gavo jo sutikimą išsivežti įrangą už Lietuvos Respublikos ribų; 4.1.5 Nenaudoti įrangos nusikalstamai veikai, administraciniams nusižengimams ar kitai neteisėtai veiklai vykdyti; 4.1.6 Imtis visų saugumo ir atsargumo priemonių, siekiant apsaugoti įrangą bei jos priklausinius nuo trečiųjų asmenų veikos, taip pat galimų vagysčių, gedimų, sugadinimų, sunaikinimų ir kt.; 4.1.7 Įrangos nesubnuomoti, nesuteikti panaudai, taip pat kitais būdais neperduoti naudotis ir valdyti tretiesiems asmenims; 4.1.8 Atlyginti visą dėl Nuomininko kaltės bei netinkamo Sutarties vykdymo Nuomotojo patirtą žalą (nuostolius) ir išlaidas; 4.1.9 Mokėti visus su įrangos naudojimu susijusius mokesčius, įskaitant ir mokesčius už draudimą, ryšio, įrangos priežiūros bei kitas paslaugas, programų licencijas ir pan.; 4.1.10 Nedelsiant pranešti Nuomotojui (info@biuroirangosnuoma.lt) bei vadovautis tolimesniais jo nurodymais, jeigu įranga sugenda arba yra sugadinama, sužalojama, prarandama, sunaikinama ar jai padaroma kita žala, taip pat jeigu atsiranda aplinkybės, trukdančios valdyti ir naudoti įrangą pagal paskirtį. Nuomininkas taip pat įsipareigoja pranešti teisėsaugos institucijoms apie atvejus, kuomet įranga tampa nusikaltimo ar administracinio nusižengimo objektu, dalyku, priemone, įrankiu ir kt.; 4.1.11 Be Nuomotojo žinios ir rašytinio sutikimo savo iniciatyva netaisyti įrangos; 4.1.12 Įsigyti visas reikalingas licencijas ir kiti sutikimus, reikalingus naudojant programinę įrangą, kurie nėra įsigyti šia Sutartimi; 4.1.13 Visą programinę įrangą, kitus autorių teisių objektus naudoti griežtai vadovaudamasis galiojančiais Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais bei sutarčių su programų licencijų davėjais sąlygomis. 4.2 Nuomininkas, pasibaigus nuomos terminui ir įvykdžius visus pagal šią Sutartį jam kylančius įsipareigojimus, turi teisę nuosavybės teisėmis išsipirkti įrangą už Užsakyme bei priėmimo-perdavimo akte nurodytą sumą arba procentą nuo įrangos vertės, jeigu Užsakyme ar priėmimo-perdavimo akte nenumatyta kitaip. 4.3 Nuomotojas įsipareigoja: 4.3.1 Nuomininkui perduoti pilnai veikiančią ir tinkamą pagal paskirtį naudoti įrangą su visais jai priklausančiais priklausiniais, įskaitant dokumentaciją; 4.3.2 Atlyginti Nuomininkui dėl Nuomotojo kaltės bei netinkamo Sutarties vykdymo patirtą žalą (nuostolius); 4.3.3 Sugedus įrangai, priimti iš Nuomininko sugedusią įrangą bei pristatyti į servisą; 4.3.4 Tais atvejais, kai Nuomininkui Užsakymu bei priėmimo-perdavimo aktu yra numatyta suteikti pakaitinę įrangą, tai įrangos ne dėl Nuomininko kaltės gedimo atveju, Nuomininkui paprašius, per 3 darbo dienas suteikti Nuomininkui pakaitinę įrangą, o nesuteikus – sustabdyti nuomos mokesčio skaičiavimą ir mokėjimą; 4.3.5 Nuomininkui pareikalavus, suteikti visą informaciją apie įrangos naudojimą (instrukcijas), technines specifikacijas, gamintojo rekomendacijas; 4.3.6 Į bendrą nuomos kainą, nurodytą Užsakyme bei priėmimo-perdavimo akte, įskaičiuoti ir po Užsakymo patvirtinimo papildomai neapmokestinti licencinius programinės įrangos mokesčius, kuriuos jis be Nuomininko užsakymo yra sumokėjęs įrangos perdavimo Nuomininkui momentu, jei licencijos davėjas nenumato arba nepareikalauja kitaip. V. NUOMOTOJO PAREIŠKIMAI 5.1 Nuomotojas pareiškia, kad įranga yra įkeista, tačiau nėra išnuomota, atiduota panaudai ar suvaržyta kitomis nei nurodyta daiktinėmis teisėmis, nebent priėmimo-perdavimo akte būtų nurodyta kitaip. 5.2 Šios Sutarties sudarymo metu dėl įrangos nėra pradėtų ir vykstančių jokių ginčų ar teisminių procesų, taip pat jokie tretieji asmenys neturi nei teisių, nei pretenzijų į ją. VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 6.1 Nuomininko atsakomybė: 6.1.1 Nuomininkas šioje Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka nesumokėjęs nuomos mokesčio, netenka teisės reikalauti perduoti jam įrangą. Tokiu atveju Nuomotojas neatlygina nuostolių ir/ar kitų Nuomininko patirtų išlaidų; 6.1.2 Nuomininkas, praleidęs nuomos mokesčio mokėjimo terminus, įsipareigoja Nuomotojui sumokėti baudą, 20 % pradelstos sumokėti sumos. Bauda, kaip vienkartinis netesybų dydis, yra taikomas kiekvienam pradelstam mokėjimui atskirai. Šalys susitaria ir pripažįsta, kad šiame punkte numatyta bauda yra minimalūs Pardavėjo nuostoliai dėl netinkamo Pirkėjo Sutartinių įsipareigojimų vykdymo; 6.1.3 Nuomininkas laiku negrąžinęs įrangos, Sutartyje nustatyta tvarka moka nuomos mokestį už visą laiką, kurį buvo pavėluota grąžinti įrangą. Nuomos mokesčio sumokėjimas neatleidžia Nuomininko nuo atsakomybės atlyginti dėl vėlavimo grąžinti įrangą Nuomotojo patirtą žalą (nuostolius), įskaitant netesybas; 6.1.4 Nuomininkas praradęs, sunaikinęs, nepataisomai sugadinęs (kai įranga yra nesutaisoma arba remonto išlaidos viršija 7/10 jos vertės, apskaičiuotos - per nuomos periodą išmokama nuomos suma plius 25%.) ar negrąžinęs įrangos atlygina Nuomotojui įrangos vertę, taip pat sumoka nuomos mokestį Sutartyje nustatyta tvarka už visą laiką nuo įrangos grąžinimo termino pabaigos iki įrangos vertės atlyginimo dienos bei atlygina kitus Nuomotojo patirtus nuostolius, įskaitant netesybas; 6.1.5 Nuomininkas atsako už tinkamą programinės įrangos, įdiegtos į įrangą, naudojimą, vadovaujantis licencijos davėjo nustatytais principais; 6.1.6 Nuomininkas įsipareigoja atlyginti visas išlaidas, susijusias su įrangos remontu (ne garantinio gedimo atveju), jei remonto poreikis atsirado dėl Nuomininko ar trečiųjų asmenų kaltės, o žalos neatlygina draudimas. Visą laikotarpį, kol įranga yra remontuojama šiame punkte nurodytais pagrindais, Nuomininkas moka Nuomos mokestį, kaip neginčytiną nuostolių už negautas pajamas dydį; 6.1.7 Už prarastą įrangos komplektaciją (gamintojo perduotos įrangos komplektaciją), dokumentus ir/ar kitus priklausinius, Nuomininkas sumoka 30 Eur baudą, taip pat atlygina visas Nuomotojo dėl to turėtas išlaidas ir nuostolius; 6.1.8 Už šioje Sutartyje numatytų bet kurių įsipareigojimų nevykdymą, Nuomotojo reikalavimu, Nuomininkas sumoka 30 Eur baudą; 6.1.9 Jeigu Sutartyje nenumatyti kitokie terminai ar Šalių nesusitarta kitaip, netesybas bei žalą (nuostolius), kompensacijas ir kitas sumas, išskyrus Nuomos mokestį, kuriam taikomos kitos šios Sutarties nuostatos, Nuomininkas įsipareigoja sumokėti Nuomotojui ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo pareikalavimo dienos arba nuo tada, kai Nuomininkas sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokios pareigos atsiradimą. Už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti kalendorinę dieną, Nuomininkas moka 0,05 proc. delspinigius nuo pavėluotos atsiskaityti sumos, jei Sutartyje už atitinkamą pažeidimą nenumatytas kitoks netesybų dydis; 6.1.10 Nuomininkas įsipareigoja padengti visas Nuomotojo išlaidas, susijusias su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka (teisininkų pagalba, korespondencija, kelionių išlaidos ir kt.). 6.2 Nuomotojo atsakomybė: 6.2.1 Jeigu dėl objektyvių priežasčių ir/ar ne nuo Nuomotojo priklausančių aplinkybių įrangos perduoti nuomai tampa neįmanoma, Nuomotojas privalo pasiūlyti kitą tokių pačių techninių specifikacijų įrangą. Jei pasiūlytos alternatyvos netenkina Nuomininko interesų arba Nuomotojas neturi siūlytinų alternatyvų, Nuomotojas privalo grąžinti Nuomininko sumokėtą Nuomos mokestį ir kitas sumokėtas sumas. Šiuo atveju Nuomininko patirtos išlaidos bei kita žala (nuostoliai) nėra atlyginami; 6.2.2 Nuomotojas, rašytiniu Nuomininko reikalavimu, įsipareigoja mokėti 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo įrangos vertės už kiekvieną ne dėl objektyvių priežasčių pradelstą dieną perduoti Nuomininkui įrangą; 6.2.3 Nuomotojas neatsako už nuostolius arba žalą, kuri ne dėl Nuomotojo kaltės yra padaryta į įrangą įrašytiems Nuomininko duomenims, medžiagai, programinei įrangai ir kitiems failams; 6.2.4 Nuomotojas neatsako už nuostolius, Nuomininko padarytus tretiesiems asmenims, jei nėra Nuomotojo kaltės; 6.2.5 Nuomotojas neatsako už Nuomininko nuostolius, kuriuos jis patyrė dėl to, kad negalėjo naudotis įranga, nes ji Nuomos laikotarpiu sugedo ar kitaip ne dėl Nuomotojo kaltės tapo nebegalima naudoti; 6.2.6 Nuomotojas neatlygina jokių Nuomininko išlaidų už įrangos remontą, patobulinimą, programinės įrangos licencijų įsigijimą ir pan.; 6.2.7 Už šioje Sutartyje numatytų bet kurių įsipareigojimų nevykdymą, Nuomininko reikalavimu, Nuomotojas sumoka 30 Eur baudą. VII. ĮRANGOS GARANTINIS APTARNAVIMAS 7.1 Įrangai suteikiamas įrangos garantinis laikotarpis, jei Užsakyme bei priėmimo-perdavimo akte nenurodyta kitaip. Garantijos terminas, kuris nurodomas Užsakyme bei priėmimo-perdavimo akte, pradedamas skaičiuoti pagal pateiktus dokumentus arba nuo įrangos Užsakymo pasirašymo dienos. 7.2 Nuomos objekto garantinė priežiūra atliekama Lietuvos teritorijoje, o jeigu garantinio gedimo nepavyksta pašalinti iš karto, Nuomotojas savo sąskaita įrangą pristato į gamintojo įgaliotą serviso centrą išskyrus atvejus, kai gamintojas nurodo kitas garantinio aptarnavimo sąlygas. 7.3 Garantinio gedimo šalinimo sąlygos ir tvarka yra nurodyta įrangos garantiniuose dokumentuose. Garantija negalioja, jeigu defektai atsirado dėl išorinio poveikio (įskaitant atsiradusį dėl Nuomininko ar kitų asmenų kaltės), jeigu buvo pažeista įrangos eksploatacijos instrukcija, įranga mechaniškai ar kitaip sugadinta, panaudotos netinkamos eksploatacinės medžiagos ir visais kitais gamintojo nurodytais atvejais. VIII. SUTARTIES GALIOJIMAS IR SĄLYGŲ KEITIMAS 8.1 Sutartis sudaroma terminuota, įsigalioja jos pasirašymo momentu (abiejų šalių) ir galioja iki nuomos laikotarpio, nurodyto Užsakyme bei priėmimo-perdavimo akte, pabaigos bei pilno Šalių pareigų įvykdymo. Nuomos sutartis automatiškai įsigalioja pakartotinai, sudarius prie jos paskesnį įrangos Užsakymą ir galioja iki nuomos laikotarpio, nurodyto paskesniame Užsakyme bei priėmimo-perdavimo akte, pabaigos. 8.2 Nuomos sutartis prieš termino pabaigą negali būti nutraukta, išskyrus 8.3. – 8.4. punktuose nurodytus atvejus. 8.3 Nuomotojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, neįspėjęs Nuomininko, jei jis naudoja įrangą nusikalstamai veikai vykdyti arba tyčia gadina įrangą ar kitaip blogina jos būklę, nesumoka nuomos mokesčio šioje Sutartyje nustatyta tvarka ilgiau nei 10 (dešimt) dienų arba bent 3 kartus vėlavo laiku atsiskaityti su Nuomotoju, nepriima įrangos, taip pat visais kitais atvejais, kai Nuomininkas iš esmės pažeidžia Sutarties sąlygas. Sutartis gali būti nutraukta Nuomotojo vienašališkai, įspėjus Nuomininką ne vėliau nei prieš 3 kalendorines dienas. Nutraukus Nuomos sutartį šiame punkte nurodytais pagrindais, Nuomotojas turi teisę pasilikti visą Nuomininko sumokėtą Nuomos mokestį. Nuomos mokesčio negrąžinimas neatleidžia Nuomininko nuo atsakomybės atlyginti visą dėl jo kaltės Nuomotojo patirtą žalą, nuostolius. Esminiais Sutarties pažeidimais laikomos šios Sutarties IV skirsnio nuostatos. 8.4 Nuomininkas turi teisę vienašališkai nutraukti Nuomos sutartį prieš terminą, įspėjęs Nuomotoją ne vėliau nei prieš 3 darbo dienas jeigu Nuomotojas neperduoda įrangos šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais; perdavimo Nuomininkui momentu įranga yra negalima naudoti ar netinkama naudoti pagal paskirtį, o Nuomotojas neužtikrina įrangos trūkumų pašalinimo per protingą terminą arba nepasiūlo kitos alternatyvios įrangos, taip pat visais kitais atvejais, kai Nuomotojas iš esmės pažeidžia Sutarties sąlygas. Nutraukus Nuomos sutartį šiame punkte nurodytais pagrindais, Nuomotojas turi teisę reikalauti grąžinti Nuomos mokesčio likutį. Esminiais Sutarties pažeidimais laikomos šios Sutarties IV skirsnio nuostatos. 8.5 Pasibaigus Sutarties terminui ir Sutarčiai tapus neterminuota, Sutartis Šalių gali būti nutraukiama rašytiniu susitarimu arba vienašališkai, įspėjus vieną kitą ne vėliau nei prieš 1 (mėnesį) iki Sutarties nutraukimo. Nutraukiant Sutartį šiame punkte nustatytais pagrindais, Nuomininkas taip pat kartu privalo įvykdyti Sutarties 3.3. punktą. 8.6 Sutarčiai pasibaigus, kai Nuomininkas atsisako įgyvendinti Sutarties 4.2. punktą, taip pat Sutartį nutraukus šiame skirsnyje nurodytais pagrindais, Nuomininkas įrangą privalo grąžinti Nuomotojui per 10 (dienų) nuo Sutarties pasibaigimo ar nutraukimo. 8.7 Nuomos Sutartis gali būti nutraukta tik Šalims pilnai įvykdžius savo pareigas. 8.8 Kitais, nei Sutartyje nurodytais pagrindais, Sutartis negali būti nutraukiama. 8.9 Sutartis, įskaitant nuomos termino pratęsimą, gali būti keičiama abiejų Šalių rašytiniu susitarimu. IX. BENDROSIOS NUOSTATOS 9.1 Nuomotojas ar jo įgalioti asmenys visais teisėtais būdais gali tikrinti Nuomininko patikimumą bei mokumą. 9.2 Visi ginčai ir nesutarimai, kylantys iš šios Sutarties, tarp Šalių yra sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus per 20 kalendorinių dienų, ginčas sprendžiamas teisme Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka. 9.3 Ši Sutartis pasirašoma 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, kiekvienai Šaliai įteikiant po vieną egzempliorių. Visus šios Sutarties pakeitimus atlieka abi Šalys raštu. Bet kokie šios Sutarties priedai ar pakeitimai tampa neatsiejama šios Sutarties dalis, jie įsigalioja nuo pasirašymo momento, jei pačiuose susitarimuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. 9.4 Bet kokie Nuomotojo sutikimai ar susitarimai su Nuomininku, Nuomotojo privalo būti išreikšti raštu – popieriniu ar elektroniniu, skaitmeniniu, mobiliojo ryšio būdu, priešingu atveju jie yra negaliojantys. Šalys susitaria, kad susirašinėjimas el. paštu yra laikomas tinkamu bendravimo būdu. 9.5 Šalys susitaria, kad pasirašyta, nuskenuota ir atsiųsta Sutartyje nurodytu el. paštu Sutartis, priėmimo-perdavimo aktai yra laikomi galiojančiais ir turi tokią pat teisinę galią kaip ir pasirašytas popierinis variantas. Šalys susitaria, kad Užsakymas nereikalauja atskiro šalių pasirašymo ir laikomas galiojančiu bei vykdytinu, kuomet Nuomininkas jį patvirtina elektroniniu paštu ar kitomis telekomunikacinėmis priemonėmis raštu. 9.6 Pa­si­kei­tus ad­re­sams, tame tarpe ir el. pašto, te­le­fo­nų nu­me­riams, ban­ko rek­vi­zi­tams, Su­tar­ties Ša­lys įsiparei­go­ja apie tai ne­dels­da­mos raš­tu in­for­muo­ti vie­na ki­tą. 9.7 Šalys, pasirašydamos šią Sutartį, patvirtina, kad šios Sutarties sąlygų turinys Šalims yra suprantamas, aiškus ir atitinka Šalių išreikštą valią. X. PRIEDAI 10.1 Užsakymas; 10.2 Turto Priėmimo-perdavimo (grąžinimo) aktas (TPPA).